Record Search

   

Parameters: Allerton Press, Inc.

TitleName(s)Description
Soviet energy technology = Energomashinostroenie : in cover-to-cover translation from Russian / editorial council, V. M. Abramov ... [et al.]Abramov, V. M.; Allerton Press, Inc.print material.
Soviet mathematics (Iz. V U Z) = Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Matematika / editor, A. P. Norden ... [et al.]Allerton Press, Inc.; Norden, A. P.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.
Bulletin of the Academy of Sciences of the U S S R. Physical series = Izvestiya Akademii Nauk S S S R. Seriya fizicheskaya / editor, B. S. Dzhelepov, associate editor, Yu. V. Khol’novAllerton Press, Inc.; Dzhelepov, B. S.; Khol’nov, Yu. V.print material.